Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Мисия и цели

Мисията и задачите на ACER са определени от директивите и регламентите, включени в Третия енергиен пакет, и по-специално от Регламент (ЕО) № 713/2009 за създаване на Агенцията. На ACER са възложени допълнителни задачи през 2011 г. с Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), както и през 2013 г. — с Регламент (ЕС) № 347/2013 относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура.

Общата мисия на Агенцията, както е посочено в нейния учредителен регламент, е да допълва и координира работата на националните енергийни регулатори на равнище ЕС, както и да работи за завършване на единния европейски пазар на електроенергия и природен газ.

ACER изпълнява централна роля в разработването на обхващаща целия ЕС мрежа и пазарни правила с цел насърчаване на конкуренцията.  Агенцията координира регионални и междурегионални инициативи, които способстват за интегрирането на пазара. Тя наблюдава работата на Европейските мрежи на операторите на преносни системи (ENTSO) и по-конкретно техните планове за разработване на обхващаща целия ЕС мрежа. И накрая, ACER наблюдава функционирането на пазарите на природен газ и електроенергия като цяло и по-специално търговията на едро с енергия.

​​​​