Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Електроенергия

 

С Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия от 19 декември 1996 г. се поставя началото на формалния процес на интегриране на пазара на електроенергия на равнище ЕС. С Третия енергиен пакет и заключенията на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г. се предоставят нови инструменти и се дава нов тласък за реализиране на този процес.

Макар че е постигнат значителен напредък към изграждането на вътрешния пазар на електроенергия, все още трябва да бъдат преодолени редица пречки, за да бъде постигнат действително интегриран пазар на електроенергия в ЕС. Това включва приемането и пълното прилагане на мрежовите кодекси, разработени от 2011 г. насам, ефективното и сигурно интегриране на непостоянното генериране на енергия от възобновяеми източници и въвеждането в действие на стабилна регулаторна рамка за развитието на нови трансевропейски мрежови инфраструктури.

Отдел „Електроенергия“ в ACER е организиран в четири области на дейност, насочени към подпомагане на процеса на интегриране на пазара:

  • Рамкови насоки и Мрежови кодекси;

  • Регионални инициативи в електроенергийния сектор;

  • Развитие на инфраструктурата и мрежите;

  • Наблюдение на пазара.

На основата на трайните усилия на НРО и на постоянната подкрепа на всички заинтересовани страни отдел „Електроенергия“ в ACER се стреми да преодолее всички предизвикателства, свързани със създаването на добре функциониращ, конкурентен, сигурен и устойчив европейски пазар на електроенергия, носещ осезаеми ползи на европейските потребители.​

​​​​