Skip Ribbon Commands
Skip to main content

El:

 

Direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för el av den 19 december 1996 markerar början på den formella processen för integrering av elmarknaderna på EU-nivå. Det tredje energipaketet och rådets slutsatser av den 4 februari 2011 gav processen nya verktyg och ny fart.

Stora framsteg har redan gjorts mot att inrätta den inre marknaden för energi, men det finns fortfarande mycket att göra innan EU har en helt integrerad inre elmarknad. Exempel på detta är antagandet och det fullständiga genomförandet av de nätföreskrifter som utarbetats sedan 2011, en effektiv och säker integrering av variabel produktion från förnybara källor samt genomförandet av ett stabilt regelverk för utvecklingen av nya transeuropeiska nätinfrastrukturer.

Acers elavdelning är uppdelad i följande fyra huvudområden, som alla syftar till att stödja marknadsintegreringsprocessen:

  • Ramriktlinjer och nätföreskrifter.
  • Regionala elinitiativ.
  • Utveckling av infrastruktur och nät.
  • Marknadsövervakning.

Acer räknar med de nationella myndigheternas fortsatta ansträngningar och med fortsatt stöd från alla intressenter. Vi är fast beslutna att möta alla de utmaningar som det innebär att skapa en väl fungerande, konkurrenskraftig, säker och hållbar europeisk elmarknad som kan leverera påtagliga fördelar till de europeiska konsumenterna.

​​​