Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Remit-verordening

In 2011 werd aan het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) een aanvullende taak toegewezen via Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (Regulation on Energy Market Integrity and Transparency, kortweg Remit), die werd bekendgemaakt op 8 december 2011.

Achtergrond

De Remit-verordening introduceert een sectorspecifiek rechtskader voor het toezicht op groothandelsmarkten voor energie. De doelstelling is marktmanipulatie aan het licht te brengen en te ontmoedigen. Het is voor het eerst dat energiehandel op EU-niveau wordt gescreend om marktmisbruik op te sporen.

Marktintegriteit en -transparantie zijn essentieel voor een goede werking van energiemarkten en voor het vergroten van het vertrouwen van marktdeelnemers en eindverbruikers.

Wanneer de Remit-verordening ten volle is uitgevoerd, zal ACER:

  • verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en analyseren van gegevens over groothandelsmarkten en andere relevante informatie om mogelijke gevallen van marktmisbruik vast te stellen;
  • de betrokken nationale regulerende instanties na een eerste beoordeling op de hoogte stellen wanneer er reden is om aan te nemen dat er sprake is van marktmisbruik.

De nationale instanties in de lidstaten zullen onderzoeken uitvoeren en sancties vaststellen om marktmanipulatie te helpen stoppen en voorkomen.

Het is een ingewikkelde en delicate taak, omdat het gaat om complexe verhandelde producten en complexe markten en omdat het toezicht op een waakzame manier moet gebeuren en zonder onrechtmatige inmenging in de werking van energiemarkten.

Om de nationale regulerende instanties te assisteren bij de tenuitvoerlegging van de Remit-verordening, heeft ACER een niet-bindend richtsnoer vastgesteld. Verder heeft ACER gezorgd voor informatie en hulpmiddelen om marktdeelnemers te helpen aan hun nieuwe verplichtingen onder de Remit-verordening te voldoen.

​​​